Nedavno u jednoj dnevnoj tiskovini novinar Ivan Fischer je postavio pitanja: Što znači kvantno, zašto je kvantna fizika čudna, kako je moguće da se čestice ponašaju ponekad kao čestice, a ponekad kao valovi i kakva će onda biti kvantna računala? To su pitanja koja traže odgovor, zar ne?

Međutim, nakon njegovog članka postavljam mu pitanje: Zašto ga samo zanimaju kvantna računala, a ne zanimaju ga kvantne elektrane? Energija jest i bit će najveći problem današnje civilizacije?

Kvanti su paketi energije sa velikim brojem atoma čija energija izbija kroz jednu točku na površini, recimo, atoma ili kuglaste molekule, ali rijetki fizičari danas to razumiju jer još nisu razumjeli cjelinu. Isto tako energija ulazi u atom ili kuglastu molekulu kroz jednu točku na površini. Izvor energije je neutron kroz koji prolazi os vrtnje materijalnog tijela. Atom je najmanja kuglasta molekula jer se sastoji od neutrona, ?, protona i elektrona.

Kvantna fizika nije čudna ako je razumijemo jer je možemo povezati sa genetikom i prvom čovjekovom znanošću – astrologijom. Atom je kuglast i možemo ga povezati sa biološkom stanicom.

Svjestan sam da ovo neće prihvatiti fizičari i astrofizičari jer oni misle da je astrologija utemeljena na praznovjerju. Međutim, astrologija je nastala milenijskim promatranjima neba, bez današnjih instrumenata. Ona nije egzaktna znanost, niti je ona povezana sa tiskovnim horoskopima, ali nas upućuje na neke buduće događaje i mogućnosti. Ni današnja genetika nije cjelovita ni egzaktna, ali genetičari vjeruju da će čovječanstvo osloboditi urođenih anomalija i svih mogućih bolesti.

Kvantna fizika je čudna fizičarima i astrofizičarima koji ne razumiju cjelovitu energiju. Čestice su fraktali atoma, dakle, atomi, koji se vrte oko središta cjeline u materijalu i eteru, a vidljive i nevidljive zrake ili silnice prenose električne i magnetske naboje neutrona u materijalu i eteru.

Naime, čestice su atomi različite kvalitete. Oni nose naboje. Cijela energija jednog paketa energije izlazi kroz jednu točku. Na sličnom principu rade jaki laseri. Ne postoji samo zrake ili silnice koje vidimo nego postoji i one koje ne vidimo, primjerice, gravitacija.

Ako imamo dva proreza na ravnoj površini i kroz njih prolaze elektroni čiji naboji su, recimo, pozitivni, kroz drugi prorez se vraćaju negativni naboji prema ishodištu. Ako projiciramo njihovu putanju na horizontalnu ravninu dobivamo polukrug čije centar je između dva proreza. Svaki atom ima svoje ''kromosome'' jer ih stvaraju električne i magnetske sile pa se projiciraju na ravninu u različitim oblicima jer naboji stalno putuju po površini kuglastog atoma ili kuglaste molekule.

Bez povratka prema ishodištu ili uzemljenju, električna energija ne bi upalila sijalicu ili električni motor. Treba, dakle, uspostaviti strujni krug. Elektron je eterski atom sa dva pozitivna i dva negativna naboja i nalazimo ga u eteru. Strujni krug se može postići sa dvije žice ili sa šupljom žicom.

Što bi bila projekcija fotona na paralelnu ravninu ako imamo dva horizontalna i dva vertikalna proreza kroz koju prolaze fotoni, ali što bi vidjeli ako imamo rupicu u njihovom središtu? U prvom slučaju bi vidjeli osam kružnih fotona, a u drugom devet jer bi vidjeli i fotonski neutron. Osam fotona čini kružnicu, a deveti foton je centar kružnice.

Da, zašto se atomi ponekad ponašaju kao čestice, a ponekad kao valovi? Čestice su atomi koji isijavaju energiju čitavog atoma, a valovi su njihova pozitivna i negativna kružna gibanja okolo osi vrtnje.

Razlog zašto je putanja atoma uvijek kružna je što njihovi neutroni putuju po površini cjelovite kuglaste molekule jer atom je u ravnini krug koji je omeđen kružnicom dok je u prostoru kugla. Neutroni formiraju na površini atoma ili kuglaste molekule helise.

Naime, kao val putuje cjelovita energija koja nas dojmi kao zraka. Iz čestica izbijaju električne i magnetske silnice čiji odnos se stalno mijenja. Što mi nazivamo čestica je u stvarnosti naboj atoma, a molekula sadrži puno atoma koji su po svemu slični biološkim stanicama.

Formulu za cjelovitu energiju je otkrio Einstein mada je mi nikada nismo ispravno razumjeli, niti ju je razumio Einstein. To je famozna formula: E=mc2 koju možemo napisati E=m(es2+ms2), dakle, cjelovita energija na kvadrat jednaka je električna sila na kvadrat plus magnetska sila na kvadrat. Ovo je Pitagorin poučak c2=a2+b2. Ta energija ovisi o radijusu jer radijus određuje broj atoma te potencijalnu i kinetičku energiju, što ovisi o frekvenciji materijalnog energiziranog tijela. Cjelovita energija je u ravnini uvijek dvojna i suprotnog smjera. Atomi imaju svoju pamet jer dijele udaljenost na cjeloviti broj atoma.

Magnetske i električne sile definiraju točku na kojoj izlazi i ulazi cjelovita energija u središte atoma ili središte molekule atoma. Sva energija izbija iz osi jezgre koju čini atom neutrona kroz čiji centar prolazi os materijalne vrtnje. Iz njega izbijaju čestice koje sliče elektronima i koje kruže oko neutrona i isijavaju foton. Međutim, one nisu eterski elektroni. Oni su drukčiji elektroni koji izbijaju iz protona i neutrona.

Cjelovita energija neutrona ulazi u središte protona iz kojeg izbijaju elektroni. Iz elektrona izbijaju fotoni. Energija koja izlazi iz središta jezgre elektrona je kinetička energija. Slično u središte atoma na osi cjelovite energije ulaze elektroni u središte protona odakle ulaze u središte jezgre i os materijalne vrtnje. To je potencijalna energija.

Da bi sve ovo razumjeli moramo razumjeti odnose Sunca, Zemlje i Mjeseca, a moramo razumjeti i njihovu strukturu. Za život na Zemlji jako je bitan Mjesec jer on Zemlju hrani svojom energijom. Njegova os vrtnje je stalno upućena u središte Zemlje kao i zraka Sunca. Međutim, cjelovita energija izlazi iz Zemlje, dakle, kroz jednu točku koja stalno putuje na površini Zemlje. Sunce i Mjesec Zemlji daju svijetlost, toplinu, kišu i plodnost.

Ovdje postavljam pitane: Zašto dvonožna stvorenja hodaju uspravno, a četveronožna vodoravno? Ne otkriva ali nam ovo možda dvije različite energije jer postoji razlika između čovjeka i životinje. Čovjek je misleće stvorenje, a životinje su instinktivno. Čovjek koristi radijalnu energiju Zemlje, a životinje koriste kružnu.

U jednoj vrtnji atoma ili kuglaste molekule imamo osam zraka energije. Četiri zrake se sudaraju sa linijama magnetskog polja dok četiri zrake iz magnetskog polja se vraćaju u središte atoma ili molekule. Sa tim magnetskim poljima se sudaraju izbijajuće silnice i ta točka postaje središte virtualnog atoma, dakle, elektrona iz kojeg izbija foton.

Današnja fizika je polovica cjelovite fizike jer cjelinu definira kugla. Fizičari danas se koriste detaljima, a gotovo nikad sa cjelinom. To najbolje možemo vidjeti na okrugloj žici koja prenosi električnu struju. Magnetsko polje se vrti okolo osi žice, dok se okolo te osi u žici vrte protoni iz kojih izbijaju elektroni. U žici možemo prikazati kako električni naboji putuju prema aparatima.

Električne sile se vertikalno rotiraju okolo horizontalnih žičanih osi i okomite su na magnetske sile koje se rotiraju okolo materijalne žičane osi. Da bi električne sile, odnosno, naboji, putovali kroz žicu potrebna su nam dva električna polja koja su okomita na magnetsko polje, a okomiti su jedan na drugoga.

Sve ovo sam iznio sa nadom da će fizika mijenjati svoju paradigmu i to najviše zbog nove energije. Hladno fuzijska minijaturna elektrana ne bi više smjela biti nikakav bauk. Kvantno računalo me ne zanima jer ono može donijeti ovoj civilizaciji više nevolja od koristi. U nekim aparatima se već koristi kvantna fizika kao u CT. Za kvantno računalo trebat će nam novi oblik čipa. Današnji čip je ravninski.

Srećko Radović