Logo

Državna revizija je utvrdila masovne nepravilnosti u upravljanju državnom imovinom pod vodstvom SDP-ove perjanice, Mladena Pejnovića, inače unuka Kate Pejnović.

 

U revizorskom izvješću stoji da je 16 milijardi kuna misteriozno nestalo između odluke Vlade do knjigovodstva u DUUDI-ju, a spominju se i preplaćeneintelektualine usluge, nenaplaće najamnine, bespotrebno plaćene usluga. Uglavnom, mišljenje je potpuno negativno, a objašnjeno je na 48 stranica.

Zaključak revizorskog izvješća prenosimo u cijelosti:

"Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija DUUDI-a za 2014.

Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je nepovoljno mišljenje.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji u značajnim odrednicama ne iskazuju objektivno i istinito rezultate poslovanja, te stanje imovine i obveza. Poslovanje u značajnom dijelu nije usklađeno sa zakonima i drugim propisima. Revizijom su utvrđene sljedeće nepravilnosti i propusti:

DUUDI je osnovan u prosincu 2011. U 2013., nakon prestanka rada Agencije preuzeo je dio poslova, dok je drugi dio preuzeo CERP.

DUUDI je dio poslova iz svoje nadležnosti prenio na novoosnovano Društvo, a preostali poslovi iz djelokruga DUUDI-a se obavljaju u okviru više ustrojstvenih jedinica.

Istovrsni podaci kojima raspolažu pojedine ustrojstvene jedinice značajno se razlikuju s obzirom da poslovanje između jedinica nije povezano, a naročito nije povezano s Odjelom za računovodstvo.

Podaci iskazani u različitim evidencijama nisu usklađeni, što je utjecalo na cjelovitost, točnost i realnost iskazanih podataka u financijskim izvještajima.

Na temelju odluke Vlade RH sastavljena je diobena bilanca. Zbog računskih pogrešaka i nepravilno sastavljene diobene bilance određene pozicije u Bilanci

DUUDI -a koncem 2014. nisu točno i pravilno iskazane.

Na temelju zaključenog ugovora, kao i izmjena i dopuna priloga ugovoru, tijekom 2014. su Društvu davane na upravljanje određene nekretnine, a pojedine nekretnine su kasnije vraćene DUUDI-u.

Zbog velikog broja nekretnina i promjena njihova statusa te nepostojanja identifikacijske oznake nekretnine, evidencije o nekretninama danim na upravljanje Društvu, kao i onima kojima upravlja DUUDI nisu pouzdane.

Registar koji je objavljen u siječnju 2014. nije ustrojen u skladu s odredbama Zakona, nego prema Uredbi koja je donesena na temelju ranije važećih propisa.

Podaci u Registru su nepotpuni s obzirom da podaci o vrijednosti nekretnine i titularu vlasništva uglavnom nisu navedeni, u pojedinim slučajevima nedostaju

podaci o nazivu korisnika nekretnine i površini te drugi podaci, a za dionice i udjele nema podataka o teretima i sudskim sporovima.

Također nema oznake računa iz Računskog plana proračuna na kojima je imovina evidentirana u poslovnim knjigama, niti broja obveznika dostave podataka iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Obrazac s proširenim podacima o državnoj imovini potrebnim za unos u Glavnu knjigu državnog proračuna

nije sastavljen, što nije u skladu s Naputkom Ministarstva financija.

 DUUDI je u obvezi voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema propisima o proračunskom računovodstvu. Poslovne knjige ne osiguravaju podatke o stvarnom stanju imovine kojom upravlja DUUDI, a koja se odnosi na dionice i udjele u glavnici, nekretnine i potraživanja.

Veći broj poslovnih događaja iz 2014. nije evidentiran u poslovnim knjigama, odnosno nisu evidentirane promjene vrijednosti zemljišta i poslovnih prostora, te pojedina potraživanja.

U poslovnim knjigama je evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici u osam društava, umjesto u 58 društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa. Iz navedenih razloga je u poslovnim knjigama evidentirana vrijednost dionica i udjela kojima upravlja DUUDI, manja za 16.603.358.900,00 kn od vrijednosti iz Registra i obavijesti SKDD-a.

Također, prema podacima iz Registra i SKDD-a, drugi državni imatelji imaju u vlasništvu dionice i udjele u glavnici 14 društava od strateškog i posebnog interesa

kojima upravlja DUUDI , u vrijednosti 3.919.242.726,00 kn, što nije evidentirano u poslovnim knjigama u izvanbilančnim zapisima.

Nadalje, u poslovnim knjigama nije evidentiran udjel u Društvu koje je osnovao DUUDI u listopadu 2013., s temeljnim kapitalom u iznosu 20.000,00 kn.

Potraživanja za prihode od prodaje zemljišta, zakupnine, najamnine te naknade za osnivanje prava građenja i prava služnosti evidentirana su u poslovnim knjigama s više mjeseci zakašnjenja. Pojedini poslovni događaji nisu evidentirani na propisanim računima Računskog plana proračuna.

U poslovnim knjigama je evidentirana vrijednost nefinancijske imovine u pripremi iako su investicije završene ranijih godina.

Evidentiran je ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i drugih izložbenih vrijednosti, a ispravak vrijednosti navedene imovine se ne obavlja.

DUUDI je obavio popis imovine i obveza za 2014. Obavljeni popis imovine i obveza nije cjelovit. Popisom nisu obuhvaćeni stanovi, poslovni prostori, novčana sredstva, jamčevni polozi te potraživanja.

Zemljišta i neperspektivne vojne nekretnine nisu popisana fizički, nego na temelju ranije utvrđenog stanja i promjena tijekom godine. Dionice i poslovni udjeli, uredska oprema, namještaj i sitni inventar su popisani djelomično. Obveze su popisane prema skupinama računa iz računskog plana u ukupnom iznosu evidentiranom u Glavnoj knjizi, a ne pojedinačno prema subjektima. Knjigovodstveno stanje pojedine popisane imovine nije usklađeno s popisom.

Financijski izvještaji su sastavljeni na temelju podataka iz poslovnih knjiga, koji su nepotpuni i nisu usklađeni sa stvarnim stanjem, te ne daju prave informacije o financijskom položaju i poslovanju DUUDI.

Potraživanja prema pojedinim ugovorima za godišnje naknade prema ugovorima o pravu građenja, pravu služnosti i zakupu zemljišta za 2014., nisu naplaćena ili

se ne naplaćuju pravodobno, a praćenje naplate naknada je otežano, jer se pojedine naknade uplaćuju na račun državnog proračuna, a pojedine na račun

CERP-a.

S obzirom da pojedina potraživanja za naknade nisu evidentirana u poslovnim knjigama te da nisu ustrojene pouzdane analitičke evidencije dospjelih potraživanja, postoji rizik da se ugovorene naknade ne uplate u državni proračun ili na račun CERP-a. U 2014. više društava nije platilo ugovorenu naknadu, a ugovor je

raskinut sjednim društvom. Pojedinim društvima koja su kasnila s plaćanjem naknade je obračunata zatezna kamata za kašnjenje u plaćanju naknade, a pojedinima nije, te prema svim dužnicima nije postupljeno na isti način.

Rashodi za intelektualne usluge na temelju ugovora o djelu su ostvareni u iznosu 406.433,00 kn i sudjeluj u s 4,1 % u iznosu sredstava osiguranih za osnovne plaće s doprinosima zaposlenika za 2014., a prema propisima ne smiju prelaziti 2,0 % navedenog iznosa. 

U 2014., bez primjene propisanih postupaka javne nabave, nabavljene su usluge u vrijednosti 1.555.861,00 kn, od čega se na usluge održavanja poslovnog kompleksa na Ksaveru odnosi 1.227.723,00 kn, a na nabavu električne energije 328.138,00 kn. 

DUUDI je osnovan koncem 2011. na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Zakonom, koji je donesen u

srpnju 2013., ukinuta je Agencija, uređeno osnivanje CERP-a i proširena djelatnost DUUDI-a dijelom poslova Agencije.

DUUDI je središnje tijelo za upravljanje i raspolaganje te koordinaciju upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.

Sudjeluje u utvrđivanju smjernica za ostvarivanje vlasničke politike u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koje su od strateškog i posebnog državnog interesa. Upravlja i raspolaže fondom stanova i poslovnih prostora u državnom vlasništvu, rezidencijalnim objektima, neperspektivnim vojnim nekretninama te drugim građevinskim zemljištem u državnom vlasništvu. Uspostavlja i vodi Registar, obavlja nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom, te obavlja druge poslove u skladu s propisima.

Za obavljanje poslova DUUDI-a, planirano je 115 zaposlenika, koncem 2013. je bilo 64 zaposlenika, a koncem 2014. je bilo 99 zaposlenika. Predstojnik DUUDI-a od početka 2012., kao i u vrijeme obavljanja revizije je Mladen Pejnović.

U 2014. su ostvareni prihodi u iznosu 17.358.200,00 kn, rashodi u iznosu 18.225.415,00 kn, te manjak prihoda u iznosu 867.215,00 kn. Vrijednosno najznačajniji su prihodi iz državnog proračuna u iznosu 17.351.922,00 kn. Vrijednosno značajniji rashodi su rashodi za zaposlene u iznosu 9.198.654,00 kn, materijalni rashodi u iznosu 7.972.667,00 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.033.237,00 kn. Koncem 2014. vrijednost imovine je iskazana u iznosu 27.279.906.082,00 kn, od čega se na nefinancijsku imovinu odnosi 1.525.203.296,00 kn, a na financijsku imovinu 25.754.702.786,00 kn.

U okviru nefinancijske imovine, na građevinske objekte se odnosi 1.330.432.784,00kn, zemljište 165.377.388,00 kn te umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 28.052.626,00 kn.

U okviru financijske imovine, dionice i udjeli u glavnici iznose 25.752.683.418,00 kn. Obveze su koncem 2014. iznosile 2.936.104,00 kn, a najznačajnije se odnose na obveze za rashode poslovanja u iznosu 2.838.483,00 kn. Dospjele obveze koncem 2014. iznose 808.508,00 kn.

U Strateškom planu DUUDI-a za 2013. do 2015. je navedeno da je ideja osnivanja DUUDI-a bila objediniti, sinkronizirati i koordinirati upravljanje i raspolaganje ukupnom državnom imovinom, s gla vnim ciljem postizanja cjelovitog, ekonomski efikasnog, transparentnog i društveno korisnog sustava. Aktivnosti vezane uz postizanje postavljenih ciljeva odvijaju se vrlo sporo.

Državna imovina, upravljanje i raspolaganje državnom imovinom nisu dovoljno integrirani, nije uspostavljen odgovarajući Registar, koji je još ustrojen prema staroj Uredbi i s nepotpunim podacima. Nepravilnosti i propusti utvrđene revizijom za 2014., koje se odnose na djelokrug i unutarnje ustrojstvo, računovodstveno poslovanje, imovinu, rashode te javnu nabavu, utjecale su na izražavanje nepovoljnog mišljenja.

Na Izvješće o obavljenoj reviziji od 28. listopada 2015. zakonski predstavnik je uložio prigovor. Prigovor nije prihvaćen, te je ovo Izvješće konačno", stoji u revizorskom izvješću.

 

M.M.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.