Chemtrails

'Chemtrails' teorija polazi od pretpostavke da avioni osim normalnih nusprodukata izgaranja mlaznog goriva ispuštaju i razne kemijske te eventualno i biološke agense. Nisam vjerovao u ovo dok se nisam i sam uvjerio kako avioni iza sebe ostavljaju dugi i perzistentni trag koji je glavna karakteristika tzv. 'chemtrailsa'. Osim dugog traga, uočio sam vrlo neobično ponašanje aviona: križaju putanje u vrlo kratkom vremenskom periodu, idu paralelno na vrlo bliskoj udaljenosti, trag im se katkad pojavljuje pa nakon nekog vremena opet nestaje, idu po jednoj putanji, zatim se naglo okreću za skoro 90 stupnjeva i mijenjaju smjer kretanja. Posljedica ovih aktivnosti je nebo išarano avionskim tragovima koji se lagano raspršavaju, ostaju na nebu po cijeli dan i tvore sumaglicu.

Sve ovo je bilo dovoljno da krenem u samostalno istraživanje fenomena 'chemtrails' i probam razlučiti stvarne činjenice od raznoraznih neutemeljenih teorija. Moje istraživanje se temelji na slikama aviona koji prelijeću Split, a koje sam fotografirao od travnja 2010.g pa sve do danas, te na osnovu radarskih podataka dobivenih pomoću transponderskih signala civilnih aviona.

Danas nakon skoro stotinjak i više sati utrošenih na fotografiranje i analizu preko 2000 slika aviona moje mišljenje je da je operacija 'chemtrails' stvarna odnosno da avioni koji imaju oznake civilnih putničkih i kargo kompanija ispuštaju agense koji nisu običan kondenzacijski trag već trag koji ima drukčija svojstva. Ovdje se neću upuštati u teoretiziranje o eventualnim ciljevima, posljedicama i sadržaju aerosola koji se na ovakav način ispuštaju u našu atmosferu, samo ću istaknuti da je ovo prvorazredan problem nacionalne sigurnosti. Mogućnost da avioni u tranzitnom putničkom prometu namjerno ispuštaju bio-kemijske agense s nepoznatim efektiima na ljude i eko sustav je direktna sigurnosna prijetnja Hrvatskoj!

Nisam nikada putovao avionom, nemam nikakva predznanja u aeronautici i meteorologiji. Sva moja saznanja i opservacije se temelje na mojim slikama, radarskim podacima, podacima koji su dostupni na Internetu te iz komunikacije s nekoliko pilota. Stoga se unaprijed izvinjavam na eventualnim nenamjernim greškama. Slike nisu na niti jedan način obrađene osim par slika u kojima sam istaknuo pojedine segmente sumnjive situacije. Izvinjavam se i na relativno lošoj kvaliteti slika jer nisam stručnjak ni u fotografiranju. Međutim, mislim da svi podaci koje ću prezentirati daju dovoljno indicija i sumnje da nešto nije u redu jer posljedica ovih aktivnosti u zračnom prometu je smanjena vidljivost, konstatna naoblaka i sumaglica što po mom mišljenju prelazi okvire zagađenja od eventualne gustoće avionskog prometa. Kao građanin Repubilke Hrvatske tražim od mjerodavnih organa da pokrenu istragu u svezi priloženih indicija. Tražim da se objave rezultati istrage i eventualne analize voda i zemlje na potencijalne kemijske sastojke zagađenja uzrokovanih ovim aktivnostima u zračnom prostoru Hrvatske kao što je aluminij, barij te polimerne paučinaste strukture.

Ovom prilikom ću se osvrnuti na odgovor Vlade Republike Hrvatske na zastupničko pitanje saborske zastupnice Mirele Holy od 18.05.2010.g. o 'chemtrails' fenomenu u kojem predstavnici Vlade ne mogu potvrditi postojanje takvih tragova, te ne mogu pokrenuti nikakvu istragu o istima dok se pojava 'chemtrailova' precizno ne dokumentira datumom, vremenom i lokacijam. U nastavku teksta probat ću kao dokazni materijal postojanja 'chemtrailova'  osim datuma, vremena i lokacije priložiti i seriju slika inkriminarnih aviona uz moj pokušaj precizne identifikacije aviona vizualnim pregledom oznaka na avionu ili usporedbe s dostupnim transponderskim/radarskim podacima. Nadam se da će ovi podaci biti dovoljni kako bi mjerodavne službe pokrenule ozbiljne mjere u istraživanju ovih incidenata i utvrđivanju stvarnog činjeničnog stanja.

Općeniti pojmovi


1. Svaki mlazni avionski motor ostavlja takozvani kondenzacijski trag (condensed trail - 'contrail') kratkog trajanja kada komprimirani zagrijani ispušni plinovi izlaze iz motora u ledenu atmosferu. Pojava i dužina contraila ovisi o vlažnosti atmosfere i hladnoći zraka: što je vlažnije i hladnije veća je vjerovatnost pojave 'contraila'. Glavna karakteristika 'contraila' je da ili se uopće ne vidi s zemlje ili se vidi kao bijeli trag koji brzo nestaje dužine do 30-40 dužina samog aviona. Da bi se contrail zadržao duže vremena na nebu potrebna je relativno velika vlažnost zraka (preko 90%) i ekstremno niske temperature (manje od -40C). Mora se istaći da su ovakvi uvjeti mogući na visinama od 8000 do 11000m nadmorske visine koja je uobičajena krstareća visina za civilne avione.

2. Kondenzacijski tragovi mogu nastati na još jedan način. Krila aviona uzrokuju pad tlaka zraka u neposrednoj blizini krila (što jednim dijelom omogućava avionu da leti). Ovaj pad tlaka zraka također sa sobom donosi i pad temperature koji uzrokuje kondenzaciju i tako dolazi do formiranja 'contrail-ova'. Više na cro-chemtrails.info.

3. Avioni u tranzitnom putničkom prometu se moraju strogo pridržavati unaprijed zacrtanih ruta tzv. zračnih koridora pridržavajući se određenih raspona visina ('flight-levels'). Split leži na sjecištu desetak i više zračnih koridora (vidi sliku) što objašnjava gust avionski promet iznad šireg gradskog područja.

4. Svaki let aviona je specificiran jedinstvenim brojem tzv. 'flight-number' (npr: OAL202). Svaki avion ima registracijski broj koji je jedinstven na svijetu tzv. 'call-sign'. (npr: SX-OAH) Svaki call-sign počinje s jedinstvenim ICAO kodom koji identificira civilnu kompaniju kojoj pripada avion. Svaki kod se može pretražiti u bazi kodova. Croatia Airlines ima kod: CTN. Svi moderni civilni avioni imaju ADS-B sustav koji emitira poruke o trenutnoj poziciji aviona, visini, smjeru uključujući call-sign aviona i flight number. ADS-B sustav je uveden kako bi se avioni bolje navodili u situacijama kad je radarsko navođenje otežano ili nije moguće. Primanje ADS-B signala je moguće pomoću posebnih uređaja koji se zovu virtualni radari za entuzijaste. Ovi uređaji primaju ovaj signal te prikazuju sve avione u radijusu do čak 400km. Za primanje ovih signala ja koristim uređaj  AirNav RadarBox (http://www.airnavsystems.com/RadarBox/index.html). Entuzijati su organizirani na web stranici http://www.flightradar24.com na kojoj objavljuju podatke s svojih virtualnih radara u realnom vremenu.

5. Detaljnom analizom slika uočio sam u nekoliko situacija slabašni bijeli dim iz repa aviona koje sam uslikao u preletu iznad Splita. Moderni mlazni avion imaju ispuh pomoćnog generatora struje na repu. Pomoćni generator ili tzv. 'Auxiliary power unit', skraćeno A.P.U. se uglavnom koristi za pokretanja avionskih motora dok je avion na zemlji, jer je za njihovo pokretanje potrebna velika snaga. Tijekom leta A.P.U. se gasi, radi uštede goriva, zato jer glavni motori opskrbljuju avion s strujom. A.P.U. se tijekom leta iznimno pali u situacijama nužde kad otkažu glavni motori ili njihovi pripadajući generatori struje kako bi elektronika aviona imala opskrbu struju.

6. Na tisuće entuzijasta u svijetu s skoro svih aerodroma prati i fotografira avione u trenutku polijetanja i slijetanja. Rezultat ove aktivnosti su mnogobrojne web stranice s detaljnim slikama velike većine civilnih putničkih i kargo aviona. Jetphotos.net je primjer takve stranice koju sam koristio u vizualnoj identifikaciji kako tipa aviona tako i civilne kompanije.

Rezultati mog praćenja neba iznad Splita

Ovdje ću dati prikaz sumnjivih situaciija na nebu iznad Splita, a koje sam uslikao s točno navedenim datumom, vremenom, lokacijom i slikom aviona. Navesti ću moguća objašnjenja za ovakve situacije, te ću na osnovu vizualnog pregleda oznaka aviona probati identificirati avion ili civilnu kompaniju kojoj avion pripada, a ako imam na raspolaganju ADS-B transponderske podatke onda ću točno navesti 'call-sign' i 'flight-number' podatke. Sve slike su slikane u Splitu u Hrvatskoj na području Vrha Sučidra ili Marjana.


1. Dva aviona križaju putanje

Datum/vrijeme: 01.05.2010/18.35h

Smjer aviona: smjer prvog aviona je istok-zapad,  drugi ide prema jugu

Vizualna identifikacija: zahvaljujući karakterističnim šarama mogu s velikom sigurnošću mogu ustvrditi da se radi o avionu AIRBUS A330 (A330-243, call-sign: B-6075) kompanije Air China. Drugi avion ostaje neidentificiran.

ADS-B identifikacija: nedostupna

Opis: U smjeru zapada se kretao avion kompanije Air China s neobičnim crveno-žutim šarama na trupu. Kad je već odmakao u pravcu Šolte (na trećoj slici lijevi avion) s sjevera se velikom brzom približavao avion (na slici desno) kojega nisam uspio identificirati, a koji je na prvi pogled išao na direktan kolizijski kurs s kineskim avionom. Kasnije se vidi kako su prošli jedan kraj drugoga. Iz moje perspektive ovaj manevar mi se činio dosta rizičnim jer mislim da su ovakva križanja putanja u kratkom vremenskom razmaku u civilnom prometu strogo zabranjena. Dopuštam da je u pitanju optička varka i da su avioni išli na različitim visinama i da su možda bili na sigurnoj udaljenosti, ali svejedno ostaje dojam vrlo opasnog letenja. Kao rezultat ovog bliskog susreta je nastanak tzv. križa kada se dva avionska traga siječu pod pravim kutom. Predzadnja slika pokazuje nebo na točki križanja nakon 5 minuta, a zadnja slika pokazuje nebo na točki križanja nakon pola sata od bliskog susreta ova dva aviona. Po mom mišljenju iz ovih se slika jasno vidi da je malo vjerovatno da se radi o 'contrailu' već o tragu s drugim kemijskim svojstvima s obzirom na dužinu vremena u kojem su se tragovi zadržali na nebu.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_1{/gallery}

2. Avion počinje ispuštati trag

Datum/vrijeme: 23.05.2010/17.54h.

Smjer aviona: jugoistok

Vizualna identifikacija: pretpostavka je da se radi o Airbus A330 kompanije Cyprus Airways.

ADS-B identifikacija: nedostupna

Opis: Avion ide bez ikakva vidljiva traga, zatim počinje ispuštati trag što navodi na sumnju da se trag (aerosol) namjerno počinje ispuštati. Objašnjenje bi moglo biti u nagloj promjeni temperature: avion je naišao na područje dosta niže temperature te je 'contrail' postao uočljiv.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_2{/gallery}

3. Avion počinje ispuštati trag

Datum/vrijeme: 05.06.2010/17.26h.

Smjer aviona: jugoistok

Vizualna identifikacija: pretpostavka je da se radi o Boeing Thomson Fly kompanije

ADS-B identifikacija: nedostupana

Opis: isti kao prethodni

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_3{/gallery}

4. Postojanje tri traga dvomotornog aviona

Datum/vrijeme: 08.06.2010/17.30h.

Smjer aviona: istok

Vizualna identifikacija: pretpostavka je da se radi o avionu s oznakama Belle Air kompanije.

ADS-B identifikacija: nedostupna

Opis: Na prvoj slici se može uočiti dugi trag aviona koje je ostao perzistentan i nakon jednog sata što pobuđuje sumnje da je to contrail. Kad se avion približio, trag je postao kraći. Naknadnim pregledom slika uočio sam i treći slabiji trag iz samog repa aviona (označen strelicom na trećoj slici, a jasno vidljiv na sedmoj slici s poboljšanim kontrastom) . Na prvi pogled je neobično da dvomotorni avioni ima tri traga što može pobuditi sumnju u eventualno izbacivanje neke nepoznate materije. Postoje dva objašnjenja iako vrlo malo vjerovatna: trag s repa aviona je ispuh A.P.U. jedinice koja se pali tijekom leta samo u slučaju nužde ili je trag posljedica pada tlaka blizu zadnjih krilaca.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_4{/gallery}

5. Postojanje tri traga dvomotornog aviona

Datum/vrijeme: 08.06.2010/17.50h.

Smjer aviona: jugoistok

Vizualna identifikacija: pretpostavka je da se radi o Airbus A330 Egypat Air kompanije.

ADS-B identifikacija: nedostupna

Opis: isti kao prethodni.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_5{/gallery}

6. Postojanje jednog traga dvomotornog aviona

Datum/vrijeme: 30.06.2010/18.54h.

Smjer aviona: zapad

Vizualna identifikacija: Airbus A320 Eurofly Meridiana kompanije.

ADS-B identifikacija: parcijalni podaci dostupni: visina/alt: 20000ft

Opis: Avion je išao na dosta niskoj visini. nižoj nego uobičajena visina ostalih aviona u tranzitu nad Splitom. Iz motora nije postojao vidljiv trag što znači da se contrail nije uspio formirati. Naknadnim pregledom slika ustanovio sam iz repa relativno jak bijeli trag. Po širećem raspršivanju zaključujem da nije nikakva vrsta contraila. Odsustvo contraila iz motora isto negira postojanje termičkih uvjeta (temperatura i vlažnost) za stvaranje eventualnog contraila s zadnjih krilaca. Po mome mišljenju ovo je dosta sumnjiva situacija s dva vrlo suspektabilna elementa: vrlo niska visina preleta i intezivan rasprskavajući trag iz repa aviona.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_6{/gallery}

7. Perzistentni trag i nagli zaokret

Datum/vrijeme: 14.11.2010./14.36h.

Smjer aviona: istok

Vizualna identifikacija: Airbus A320-214 Bulgaria Air kompanije.

ADS-B identifikacija: alt: 39000ft, call-sign: LZ-FBC, flight-number: LZB472, route: Madrid (LEMD) -  Sofia (LBSF)

Opis: Avion je išao prema sjeveru. Negdje ispred Šolte naglo mijenja smjer prema istoku. U istom trenutku započinje ispuštati gusti, dugi i perzistentni trag koji ostaje na nebu i nakon jednog sata. Trag se naglo prekida nakon određene razdaljine. Kada već izmiće iz vidokruga prolazi relativno blizu drugom avionu i križa putanju iako je jasno da idu na različitoj visini. Ovo ponašanje aviona je naizgled dosta sumnjivo, ali nagli zaokret se može tumačiti strogim držanjem zračnog koridora, nagla pojava gustog traga i prestanak istoga se može objasniti promjenom temeperature (ulazak u područje s nižom temperaturom ili većom vlažnošću), naizgledno križanje s putanjom drugog aviona se može objasniti različitom visinom odnosno sigurnom udaljenošću. Međutim, opet ostaje dojam sumnje da nešto nije u redu s obzirom na naglo pojavljivanje traga i dugotrajnost traga na nebu. Naime, područjem nad kojim je ostao perzistentan trag malo kasnije su prošli i drugi avioni koji nisu ostavljali tako debeli i gusti trag. Opet ovo može biti optička varka, kriva procjena, a i eventualna promjenjivost klimatskih prilika, ali svejedno, dosta suspektabilno ponašanje aviona.

Nadalje na desetoj slici (IMGP1385a.jpg) se vidi fenomen sjene na oblacima. Ovaj fenomen još nisam uspio objasniti, ali ne radi se o optici aparata jer je katkad vidljiv i golim okom. Moja pretpostavka je da ispušteni aerosol toliko velike gustoće i faktora refleksije da stvara sjenu na oblacima što bi opet upučivalo da ovo nije kondenzacijski trag nego aerosol s nekim drugim kemijskim svojstvima.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_7{/gallery}

8. Perzistentni trag

Datum/vrijeme: 14.11.2010/14.40h.

Smjer aviona: jugoistok

Vizualna identifikacija: Airbus A320-232 Olympic Air kompanije.

ADS-B identifikacija: alt: 36795ft, call-sign: SX-OAQ, flight-number: OAL152, route: Amsterdam (EHAM) -  Athen (LGAV)

Opis: Avion ostavlja relativno dugi trag koji je djelomice ostao perzistentan i nakon jednog sata (trag vidljiv na zadnjoj slici označen crvenom strijelicom). Križao je putanju s gornjim avionom Bulgaria Air kompanije (LZ-FBC), ali kao što se vidi iz ADS-B podataka ovo se dogodilo unutar sigurne razdaljine. Djelomična perzistencija traga se može objasniti područjem niže temperature.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_8{/gallery}

9. Perzistentni trag

Datum/vrijeme: 14.11.2010/14.44h.

Smjer aviona: jugoistok

Vizualna identifikacija: Airbus A321-211 Thomas Cook Airlines kompanije.

ADS-B identifikacija: alt: 33050ft, call-sign: G-TCDA, flight-number: TCX311K, route: Birmingham (EGBB) - Heraklion, Greece (LGIR)

Opis: Avion ostavlja perzistentan trag. Leti istim smjerom kao i prethodni avion Olympic Air kompanije na nešto nižoj visini. Ostavlja dugi trag koji ostaje djelomice ostaje perzsitentan (isprekidan). Označen je crvenom strijelicom na slici. Ovdje uočavam dvije nelogičnosti:

a) neshvatljivo je da u relativno malom području postoji toliko termičkih džepova s niskom temeperaturom ili velikom vlažnošću koji bi omogućili ovakvu isprekidanost eventualnog kodenzacijskog traga. Isprekidani perzistentni trag više odgovara ispuštanju aeorosola.

b) istom rutom otprilike na istoj visini nakon jedne minute prolazi avion Monarch Airlines (sljedeći u opisu) s registracijskim brojem G-MAJS (na slikama označen zelenom strijelicom). Na slikama se stjeće dojam kao da prolazi ispod traga ovog aviona. Nelogično je da jedan avion ostavlja trag, a drugi ne ostavlja perzistentni trag iako prolaze kroz isto područje u kratkom vremenskom razmaku. Dopuštam da se radi o optičkoj varci, ali vrlo je mala vjerovatnost za takvo što.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_9{/gallery}

10. Postojanje tri traga dvomotornog aviona

Datum/vrijeme: 14.11.2010/14.45h.

Smjer aviona: jugoistok

Vizualna identifikacija: Airbus A30 Monarch Airlines kompanije.

ADS-B identifikacija: alt: 34975ft, call-sign: G-MAJS, flight-number: MON2542, route: Banjul, Gambia (GBYD) - London, Gatwick, UK (EGKK)

Opis: Pažljivim pregledom slika uočavam treći slabiji trag iz pravca repa aviona. Na slikama označen crvenom strijelicom. Na prvi pogled je neobično da dvomotorni avioni ima tri traga što može pobuditi sumnju u eventualno izbacivanje neke nepoznate materije. Postoje dva objašnjenja iako vrlo malo vjerovatna: trag s repa aviona je ispuh A.P.U. jedinice koja se pali tijekom leta samo u slučaju nužde ili je trag posljedica pada tlaka blizu zadnjih krilaca. Interesantna je zadnja slika u kojoj se vidi kako avion prolazi kraj traga prethodnog aviona (Thomas Cook Airlines), ispušta iza sebe dugi trag koji međutim nije perzistentan, tj. brzo se raspršava.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_10{/gallery}

11. Postojanje tri traga dvomotornog aviona i perzistencija traga

Datum/vrijeme: 14.11.2010/15.10h.

Smjer aviona: sjeverozapad

Vizualna identifikacija: Airbus A330 EgyptAir kompanije.

ADS-B identifikacija: alt: 38000ft, call-sign: SU-GCI, flight-number: MSR779, route: Cairo, Egypt (HECA) - London, Heathrow, UK (EGLL)

Opis: Kao i kod prethodnog aviona, uočava se treći trag iz smjera repa aviona, za što vrlo teško nalazim neko logično objašnjenje. Zadnja slika je slikana nakon 12 minuta od prolaska aviona i jasno pokazuje perzistenciju traga. Ovaj trag će biti uočljiv i nakon jednog sata. Istaknuo bih i slike koje prikazuju trag s jakim faktorom povećanja: trag je nepravilna oblika s dvije naizlged solidne niti i s raspršivanjem. Iako ispuh motora može kreirati ovakav neobičan trag, moje mišljenje je da je kondenzacijski trag jednoličniji odnosno jednako raspršen što pobuđuje sumnju da ovo možda i nije samo kondenzacijski trag.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_11{/gallery}

12. Perzistentni trag

Datum/vrijeme: 14.11.2010/15.17h.

Smjer aviona: sjeverozapad

Vizualna identifikacija: Boeing 737 Air Berlin kompanije.

ADS-B identifikacija: alt: 38000ft, call-sign: D-ABBI, flight-number: BER3219

Opis: Ostavlja perzistenzan trag koji se lagano raspršava i nakon jednog sata ostaje vidljiva bijela smjesa na nebu. Vrlo je teško vjerovatno da je ovaj trag kondenzacijski trag.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_12{/gallery}

13. Djelomice perzistentni trag

Datum/vrijeme: 14.11.2010/15.20h.

Smjer aviona: sjeverozapad

Vizualna identifikacija: Airbus A320 Air Berlin (BelAir) kompanije.

ADS-B identifikacija: alt: 34000ft, call-sign: HB-IOZ, flight-number: BHP3319, route: Hurguada, Egypt (HEGN) - Zurich, Switzerland (LSZH)

Opis: Iako prolazi istim područjem kao prethodni avion ne ostavlja perzistentni trag, već samo djelomice perzistentan što se vidi na zadnjoj slici. Ovo je po meni nelogičnost.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_13{/gallery}

14. Slike neba iznad Splita

Datum: 14.11.2010.

Opis: Kao posljedica gustog zračnog prometa na kraju dana nebo je bilo išarano raznim tragovima koji su se zadržali sve do kraja dana čineči nezdravu maglicu i smanjajući vidljivost. Neke scene su skoro apokaliptične. Svjestan sam da živim u gradu i da je zagađenje neminovno, ali Split nema teške zagađivače kao što su rafinerije i pošto pratim ovu tematiku skoro godinu dana mogu s sigurnošću reći da je velka većina sumaglice nusproizvod tragova aviona pa sad ih mi nazivali chemtrailsi, contrails ili trećim imenom.

{gallery}znanost/chemtrails/chemtrails_14{/gallery}

Moje mišljenje

Povećana gustoća zračnog prometa u zadnjim godinama iznad Splita se može pripisati velikom broju tzv. low-budget putničkih kompanija (RyanAir i sl.), ali mislim da i taj povećani zračni promet ne može opravdati ovoliku količinu tragova na nebu koji imaju tendenciju stvaranja sumaglice tzv. prljavog neba s smanjenom vidljivošću. Osim lošeg vizualnog dojma, mislim da je ovo vrlo opasno zagađenje: potencijalno opasno za zdravlje ljudi, za poljoprivrednu proizvodnju (smanjene količine sunca i potencijalno zagađenje zemlje, pitke vode s toksičnim spojevima, te zagađenja mora koje je možda uzrok padu izlova ribe u Jadranu) te da predstavlja veliku opasnost za cijeli eko sustav.

Mislim da sam evidentirao dovoljno u najmanju ruku čudnih situacija koje govore u prilog tome da tranzitni zračni promet iznad Hrvatske treba pomno istražiti i utvrditi eventualne nepravilnosti te ustanoviti da li postoji namjerno ili nenamjerno ispuštanje kemijskih ili čak bioloških agensa u atmosferu koji su potencijalno toksični. Ova istraga ne bi trebala alocirati mnogo ljudstva i novca jer ionako spada u nadležnost vojne i civilne zračne kontrole te eventualno zavoda za javno zdravstvo (ili drugih nadležnih institucija) koje bi trebale ispitati uzorke tla i voda (u nenaseljenim područjima) tražeči toksične spojeve na bazi aluminija i barija koji se iz više izvora navode kao glavni toksični elementi zagađenja zračnim prometom (chemtrail-ovima).

Kao građanin Republike Hrvatske tražim od nadležnih organa i mjerodavnih institucija da obave svoj posao i sprovedu temeljitu istragu te objave rezultate istrage. Postavljam pitanje: da li je možda ovo zagađenje hrvatskog neba tranzitnim zračnim prometom jedan od uzroka rasta broja malignih i drugih opasnih oboljenja u Hrvatskoj u zadnjim godinama? Da li možemo sebi dostupiti luksuz i tolerirati ovoliku količinu zagađenja na svakodnevnoj bazi?

Svjestan sam da Hrvatska ima i važnijih problema u ovom trenutku, ali mogućnost da se hrvatsko nebo koristi kao deponij raznih biološko-kemijskih spojeva opasnih po ljudsko zdravlje je prvorazredan sigurnosni problem.

U nadi da će ovo pismo i priloženi materijal naići na pozitivne reakcije i pokrenuti odgovarajuću reakciju odgovornih tijela, ovim Vas putem pozdravljam:

zabrinuti građanin

{linkr:related;keywords:chemtrails;limit:5;title:vezani+sadr%C3%85%C2%BEaj}