Znameniti mostarski franjevac fra Ivan Ševo, koji je dugi niz godina obnašao dužnost mostarskog gvardijana, ekonoma, vikara Hercegovačke franjevačke provincije, te je bio na čelu obnove u ratu spaljene crkve u središtu grada, tiskare i izdavačke kuće Fram Zirala, umro je u nedjelju u Mostaru.

Fra Ivan Ševo je 49 godina bio redovnik, a 41 svećenik. Obnašao je službe župnog vikara, gvardijana, definitora, ekonoma i vikara provincije. Više godina predavao je u Srednjoj medicinskoj školi u Mostaru.

Rođen je 1. siječnja 1953. u Donjim Hamzićima, općina Čitluk. Pučku je školu pohađao u vremenskome razdoblju od 1960. do 1964. godine u Donjim Hamzićima i od 1964. do 1968. godine u Čerinu. Gimnaziju je završio u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (1968. – 1972.). Teologiju s filozofijom studirao je u akademskim godinama 1974./1975. i 1975./1976. na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a od 1976. do 1980. godine na Teološkome fakultetu Sveučilišta u Freiburgu im Breisgau.

Studij je završio godine 1980. nakon što je položio potrebne ispite i napisao diplomski rad pod naslovom Die Problematik der Glaubens- und Gnadenerfahrung in der neusten theologischen Diskussion (Problematika iskustva vjere i milosti u najnovijoj teološkoj diskusiji) pod mentorstvom prof. dr. phil. i dr. theol. Karla Lehmanna (kasnije biskupa u Mainzu, dugogodišnjega predsjednika Njemačke biskupske konferencije i kardinala).

Poslijediplomski znanstveni studij „Jezici i kulture u kontaktu“ na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru, smjer Kultura, podsmjer Filozofija, kandidat je upisao u akademske 2006./2007. godine. U međuvremenu je položio sve ispite i napisao sve seminarske radove predviđene planom i programom Poslijediplomskoga doktorskog studija, kao i razlikovne ispite određene Odlukom Vijeća poslijediplomskoga studija. Također je napisao klasifikacijski rad s naslovom Volja za moć kao središnja misao Nietzscheove filozofije i obranio ga 18. lipnja 2009. godine.

Obranio je 19. listopada 2011. godine doktorsku disertaciju pod naslovom tamno svjetlo boga (pristup Bogu u filozofiji Bernharda Weltea).

Cijeli rat proveo je doslovno na prvoj crti u središtu Mostara u Franjevačkom samostanu. Nakon rata uz potporu Republike Hrvatske predvodio je obnovu u ratu do temelja uništenu crkvu sv. Petra i Pavla. Godinama je bio na čelu izdavačke kuće i tiskare Fram Zirala. 

Sv. misa zadušnica služit će se u utorak u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru s početkom u 14 sati, a potom će biti pokopan na groblju Podadvor u Čitluku.

 

M.J.