Zagolicao me tekst vedista James-a Cooper-a u Sutra Journal-u čiji prevod se pojavio u nekim hrvatskim portalima pa ću mu odgovoriti jer on pogrešno uspoređuje hrvatski jezik sa sanskritom i ne razlikuje glasovne promjene koje su nastale zbog semitskog utjecaja. Štoviše, priznaje da je hrvatski jezik blizak sanskritu, ali njegove usporedbe su većinom pogrešne. Haravača ili sans-Krit izvorno je bio slogovni jezik. Sufiks KRIT je suglasnički napisan naziv Harvač jer Semiti – Eleni ili Grci – nisu imali slovo za glas V. Odatle riječi kripta i skripta.

Svaka haravačka ili sanskritska riječ se sastojala od dva sloga – suglasnika i polusloga A. Nazivi HARA i ELA su iste riječi. Prva je haravačka ili sanskritska – HARA, a druga je napisana suglasnički semitskim ili grčkim – ELA. Očito, Grci nisu imali slovo za glas H, pa su ga pisali slovom E na suglasničkom pismu. Međutim, u grčkom pismu slovo E često stoji za glasove V i Č. Haravača ili hrvatski jezik je imao četiri padeža kao i sanskrit, a hrvatski jezik i danas ima iste infinitivne završetke kao i sanskrit: ATI ili ITI. Promjenom gramatike danas ima još infinitivne sufikse UTI i VATI.

Kad spominjem dvoslogovne riječi, onda mislim na dva suglasnika i dva polusloga A, primjerice, vača, čava, sava, vasa, hara, raha, tava, vata i tako redom. Kako se pojavila potrebe za novom riječima, u ovim riječima prvi poluslog je zamjenjivan poluslogovima E, U i I, a kasnije i semitskim O. Tako se riječ čava pojavljuje kao čeva, čiva, čuva i čova ili tara kao tera, tira, tura i tora, sve sa novim značenjima. Uvođenjem nominativa u hrvatski jezik muške imenice gube završni poluslog A, a ženske ga zadržavaju. U množini muške imenice kod čakavaca završavaju slovom I, a ženske slovom E.

Hrvati su sebe izvorno zvali Harvači, a Harvati su postali tek na Levantu jer njihova pisma nisu imala slovo za glas Č. Oni su na tim pismima bili poznati kao ARATI jer ta pisma nisu imala slova uza glasove H i V, a slovo Č su zamijenili slovom T. Isto tako su bili poznati i kao Alati. Zbog ispuštanja početnog slova A u ovim nazivima dobivamo etnike Rati i Lati, a prije kršćanstva su bili poznati kao RATINI I LATINI. Riječ Arat je značila Bog, kao i riječ Harvač, jer svaka nova pojava se poistovjećivala sa Bogom. Naziv ARAP ili ARAB je nekada označavao pripadnike haravačke civilizacije, a to su također označavali nazivi EVRE i EBRE koji si izvedeni od naziva ERVE i ERBE semitskim čitanjem. Evre i Ebre su današnji Jevreji i biblijski Hebreji i oni su po židskom učenju jedini Semiti.

Hrvatska država na Levantu se zvala Aramea, dakle, Haramača ili Arumaga, ali padom pod asirsku vlast je nazvana Alevita. Ispuštanjem početnog slova A nastaje izgubljeno biblijsko pleme LEVI ili LEVITI. Dakle, oni su semitizirani Hrvati koji su pobjegli u Europu morem, a neki su bježali kopnom. Aramea je uključivala današnje države: Armeniju sa dijelom Turske, Siriju, Irak, Libanon, Izrael, Palestinu i Jordan te velike prostore današnjih Kurda u Turskoj, Siriji, Iraku i Iranu.

Na temelju ovoga se može zaključiti da su Kelti bili Hrvati koji se bježali pred semitskim Grcima, a kasnije i Romanima sa alpskih prostora prema Britaniji. Oni se danas zovu Irci. Oni su na prostor Grčke došli kao Hrvati i miješali se sa domicilnim Hrvatima. Grci su ih nazvali Kelti, a kršćanstvo je Hrvate nazvalo CERVI. Kelti su na prostor Grčke došli također sa Levanta. Grci su pisali semitskim pismom jer njihovo pismo je nastalo od feničkoga. Dakle, grčko pismo nije imalo slova za glasove H, V, Š i Č, pa su ih zamjenjivali u hrvatskim poluslogovima drugim suglasnicima, današnjim vokalima ili su ih ispuštali. Kelti su kasnije bili poznati kao Helveti. Izvorni naziv Kelt je starogrčki naziv za Hrvate koji je rabio i Herodot.

Vedi su primili suglasničko pismo od Semita, dakle, pisali su suglasnički, a služili su se sanskritskim pismom. Ovo nam najbolje otkrivaju Vedske himne jer svaki hrvatski pravi čakavac razumije više od 60 posto teksta u transkripciji. Semantika sanskritskih Veda se razlikuje od sanskrita i ne mogu se Vedske himne tumačiti na temelju indijskih jezika. Vedske himne su napisane suglasnički, a jezik je gotovo identičan sa hrvatskom čakavicom i najbolje ga mogu razumjeti čakavci.

Kako je nastala riječ VEDA? Ona je nastala od haravačke riječ VAČA koja se na asirskom pisala ATA ili ETA, a preko Semita je postala EDA. U prijašnjem učenju riječ VAČA je označavala planet Zemlju i tako je VEDA počela označavati zemaljsko znanje koje je bilo utemeljeno na čovjekovim čulima, najviše na vidu, dakle vedu. Kako Sunce izlazi iza planinskih vrhova, ti vrhovi nose ponekad nazive Sveti Vid jer riječ SVETA je označavala auroru. Nju nalazimo na slikama okolo glava svetaca mada je ona prisutna okolo cijelog tijela. Što li nam znači naziv SAVITAR, dakle, ČAVA+TARA? U ovom posljednjem izrazu obe riječi označuju sunce, a značenje naziva Savitar je bog koji je zaštitnik svih stvorenja.

Od naziva Vača je nastao semitskim čitanjem naziv Čava kojem je dodan sufiks AN pa smo dobili novu riječ ČAVAN koja se na hrvatskom suglasničkom pismu pisala ČUN da bi se na koncu odrazila kao SUN ili SUN-CE. Ovom promjenom se u potpunosti izgubio slogovni sanskrit, a najbolje je sačuvan u čakavaci koji se također koristi i suglasničkim riječima. Tad je riječ ČAVAN dobila značenje Sunce i istisnula riječ HARA.

Slogovni sanskrit kao govorni jezik je nestao pojavom suglasničkog pisma. Međutim, mnoge riječi su do danas sačuvane u hrvatskom jeziku. Sačuvale su isto značenje, ako ne isto, onda sigurno simbolično. To hrvatski jezičari, posebice vukovci, ne razumiju jer nisu lingvisti niti su upoznati sa etnologijom i mitologijom. Primjerice, sanskritska riječ STRINA nam pokazuje odakle su neki Hrvati došli na ove današnje prostore. Ona je napisana suglasnički i zamjenjuje tri slogovne riječi VAČA+ TARA+JANA sa značnjem ZEMLJA ili MAJKA DONOSI ROĐENJE.

Prvo, naziv Harvat nije nastao od naziva Horvat nego je naziv Horvat nastao od naziva Harvat jer današnji samoglasnik O u Europu je došao preko Grka koji su sebe zvali Eleni, a svoju domovinu Elada. Izvorno ime je bilo HARVAČ. Ispuštanjem početnog slova E, Elada postaje Lada, a to je ''slavenska'' božica proljeća. Ovo nam pokazuje da su se semitski Grci izvorno zvali LADINI i da su tamošnjim Harvačima nametnuli semitski jezik i pismo, a to nam pokazuju nazivi njihovih filozofa, pisaca i pjesnika ili toponimi.

Dugo, naziv HARAH-VAITI nije nastao od naziva SARAS-VATI nego je postupak bio obrnut. Zašto? Sva semitska pisma su imala slovo za glas S, ali sva pisma nisu imala slova za glasove H, V i Č. U oba naziva nedostaje glas V, što znači da su ovi nazivi došli sa semitskih prostora. Sufiksi VAIT i VATI označuje kastu koju su činili stočari, ratari, trgovci i obrtnici. HARAH i SARAS su označavali boga HARAVAČU, a da je ovaj naziv došao sa semitskih prostora pokazuje božica SARAS-VATI. Tako je bog Sunca ČAVA kod Semita postao EVA. Dakle, kod Semita arijski simbol Sunca je postao simbol žene. Na sanskritu riječ HARA je označavala boga Sunca donositelja života, a riječ SARA je označavala bit života. Majka života je bila božica VAČA, koja se kod vedista odrazila kao VEDA.

Treće, naziv HISTRA je pogrešan jer izvorna riječ je fraza VIČA TARA, što je postalo IS+TRA. Naziv je nastao po božici IŠTAR. Po njoj je Dunav dobio starije ime ISTER. Dakle, izvorno ime bi trebalo biti VISTRA ili BISTRA umjesto HISTRA.

Četvrto, toponim UMAG je nastao od naziva ARUMAČ ispuštanjem riječi AR i zamjenom slova Č slovom G. Tako j e MAČ postao MAG, a Magi se i danas koriste u ritualima mačevima. MAGI su danas poznati kao MASONI. Zar od naziva HARAMAČ nisu nastali toponimi RUMA, RAMA, ROMA, RIM i REMS zbog nedostatka slova za glasove H, V i Č?

Isto tako usporedba riječi u tablicama je često puta pogrešna pa nas vodi na pogrešne zaključke. Dakle, haravača i sanskrit su nazivi za isti jezik. To je bio dvoslogovni jezik kojim su se služili Hrvati. Mi danas možemo hrvatski jezik nazvati haravača ili haravački. Od naziva Haravača je nastao naš današnji etnik Hrvat.

Zapisi na drugim jezicima su iskrivljeni i često nas vode na pogrešne zaključke. Hrvati se često odriču svoje drevne povijesti jer ju ne uče u školama, a isto tako više cijene tuđe laži jer imaju ograničenu spoznaju. Zar to ne pokazuje ovaj posljednji rat za nezavisnost? U srbijanskim lažima sa hrvatske strane najviše su sudjelovali komunistički hrvatski intelektualci čiji obzori su skučeni zbog komunističke dogme. Tako djeluju danas i hrvatski mladci jer ih uče okorjeli komunisti po filozofskim i političkim fakultetima.

Srećko Radović