Svakako, jedan od najistaknutijih mladih agilnih likovnih stvaratelja jest Petar Popijač, akademski kipar i doktor umjetnosti.Doktorirao je u klasi prof. Petra Barišića.

Njegov nesvakidašnji opus odlikuje iznimna energija, fokusiranje na posve nove motive i mogućnosti umjetničkog izražavanja.

"Formativnost oblika modelirane skulpture u neutralnoj plovnosti podmorja",naslov je disertacije.

-Doktorirao sam 17.11.2020. na ALU.

Ovdje istražujem mogućnosti odstupanja od statike u kiparskom postupku modeliranjem forme u uvjetima koji simuliraju bestežinsko stanje. Materijal s kojim radim je dvo-komponentni epoxy kit "AquaMend", firme "Polymeric systems inc", namijenjen uporabi pod vodom, koji se može modelirati oko 40 min a zatim postaje krut i čvrst te trajno zadržava oblik.

Bila je potrebna i posebna priprema.

- Za potrebe istraživanja zamolio sam Firmu da materijal dizajniraju tako da bude jednako težak kao morska voda (specifična težina 1,03g/cm kubičnm) kako bi materijal u morskoj vodi postigao stanje neutralne plovnosti ili hidrostatički equilibrium tj. da uronjeno tijelo prividno levitira u tekućem mediju kao da je u bestežinskom stanju.

Kako se odvija modeliranje?

-Modeliranje se odvija tijekom zarona s ronilačkom opremom kako bi na taj način i ja također kao i materijal bio izvan doticaja sa fiksnim uporištem i doslijedno se približio situaciji modeliranja u bestežinskom stanju. Ovdje se materijal ne deformira pod vlastitom težinom materije te je moguće razvijati kiparsku formu prema slobodnom nahođenju.

Motivi?

Motiv koji skulpture tematiziraju su "Kozmička stabla" jer levitiraju u svom okruženju bez uporišta isto kao i sav Univerzum koji ne "počiva" ni na čemu već je uporište sam sebi.

Posebnosti ovoga ciklusa.

Kiparska forma koja proizlazi iz ove metode rada poprima "antigravitoprizmične" karakteristike (rast forme neovisno o sili gravitacije) a također su oslobođene sve vizure na kip a postament nije više potreban pri izlaganju kipa kao ni klasične metode stabiliziranja kiparskog materijala pri izvedbi prostorno razvedene kiparske forme.

Miroslav Pelikan